PRAXISAKADÉMIA – Foglaljorvost Online Kft. / ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő neve: Foglaljorvost Online Kft.
Adatkezelő elérhetősége: marketing@praxisakademia.hu
Adatkezelő képviselője: Straub Fanni

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@foglaljorvost.hu

I. FOGALMAK 

 • „személyes adat”: bármely információ, melynek segítségével egy személy bármilyen módon azonosítható.
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet.
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, jelen dokumentumban szereplő adatkezelést illetően a Foglaljorvost Online Kft.
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében, annak utasítására személyes adatokat kezel.
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, amellyel a személyes adatot közlik.
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;


II. A PRAXISAKADÉMIA MAGÁNPRAXIS-MARKETINGGEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEI SORÁN ADATAIT A KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

1. Amennyiben a PraxisAkadémia szervezésében megvalósuló bármilyen képzésre, konferenciára, mint magánszemély regisztrál, úgy személyes adatait kezeljük, melyről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja: rendezvényen történő részvétel elősegítése
Az adatkezelés jogalapja: szerződéses, mely a regisztrációs űrlap leadásakor jön létre
Az érintettek: rendezvényre jelentkezők
Kezelt személyes adatok: keresztnév, vezetéknév, e-mail, telefonszám
Adatfeldolgozók neve: hírlevélküldő online platform (MailMaster)
Tervezett adattárolási határidő: törlési kéréséig, de maximum a szolgáltatásról kiállított számla megőrzési idejég kezeljük

2. Amennyiben a PraxisAkadémia szervezésében megvalósuló bármilyen képzésről, mint magánszemélynek számlát állítunk ki, úgy személyes adatait kezeljük, melyről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja: rendezvényen történő részvételről számla kiállítása
Az adatkezelés jogalapja:

jogi kötelezettség alapú

a 2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról szóló, valamint 2000. C. törvény a számvitelről alapján

Az érintettek: rendezvényre jelentkezők
Kezelt személyes adatok: keresztnév, vezetéknév, e-mail
Adatfeldolgozók neve: hírlevélküldő online platform (MailMaster), Számlázz.hu, könyvelés
Tervezett adattárolási határidő: a törvényben meghatározott megőrzési ideig

3. Amennyiben a PraxisAkadémia által kezelt, Foglaljorvost Online Kft. tulajdonában álló weboldalon ahhoz hozzájárul, e-mail-ben – hírlevél formájában – újdonságainkról, aktuális híreinkről, kedvezményes lehetőségekről tájékoztatjuk, melynek adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja: marketing jellegű tájékoztatás, hírek, akciók, kedvezményes ajánlatok közlése e-mail-en
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulásával, melyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg a PraxisAkadémia kezelésében lévő weboldalakon*
Az érintettek: hírlevélre feliratkozók
Kezelt személyes adatok: keresztnév, vezetéknév, e-mail
Adatfeldolgozók neve: hírlevélküldő online platform (MailMaster)
Tervezett adattárolási határidő: amíg nem kéri véleménye visszavonását

* praxisakademia.hu, nagymaganpraxisnap.hu, maganpraxismarketing.hu

III. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek adatainak védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem szempontjából szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, munkatársak titoktartásáról,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.

IV. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintetti jogok gyakorlása 

 1. Hozzáférés

Amennyiben az igényli, az általunk kezelt adataihoz hozzáférhet, azt kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Igényét az adatvedelem@foglaljorvost.hu címre küldött e-mail-ben jelezheti, a Európai Unió adatvédelmi rendeletében meghatározott határidőn belül digitális adat formájában átadjuk. Az ily módon rendelkezésre bocsátott adatok, tájékoztatás az első alkalommal ingyenes.

 1. Helyesbítés

Regisztrációs adatait lehetősége van módosítani, amennyiben képzésre, rendezvényünkre jelentkezett, és adataiban változást történt, keressen minket az adatvedelem@foglaljorvost.hu címen. Amennyiben Ön a PraxisAkadémia szolgáltatásáról, mint magánszemély számlát kapott, ennek helyesbítése a számla kiállítását követően nem áll módunkban. Szolgáltatásunkról díjbekérőt állítunk ki minden esetben, amennyiben a számlázási adatokban módosítani szükséges, kérjük, jelezze. A díjbekérő alapján megtörtént fizetés után kiállítjuk a szolgáltatásról a számlát.

 1. Törlés

Bármikor kérheti általunk kezelt adatai törlését. Amennyiben a végleges törlést kéri, írja meg igényét az adatvedelem@foglaljorvost.hu címre küldött e-mail-ben, és gondoskodunk az általunk kezelt adatainak elfeledtetéséről (végleges törléséről).

Nem kérheti adatainak törlését, ha az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségen alapul. Ilyen jogalapú adatkezelési folyamat, amikor PraxisAkadémia szolgáltatásáról, mint magánszemély számlát kapott, ezt a jogszabályban meghatározott ideig őrizzük, törölni nem tudjuk.

 1. Korlátozás

Bármikor kérheti, hogy az általunk kezelt adatainak kezelését korlátozzuk, ebben az esetben haladéktalanul tájékoztatjuk kéréséről az adatfeldolgozókat és a címzetteket.

 1. Adathordozhatóság

Automatizáltan módon történő, szerződéses vagy hozzájárulásos jogalapú adatkezelés esetén kérheti az általunk kezelt adatai hordozhatóságát. Ezirányú kérését az info@foglaljorvost.hu címre küldött e-mail-ben kérheti.

 1. Tiltakozás

Tiltakozhat adatainak kezelése ellen, kivétel azokat az eseteket, melyekben jogi kötelezettség (például számla kiállítása) jogalapon végezzük adatainak kezelését.


Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

www.naih.hu

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Budapest, 2018. május 24.